Privacy verklaring

Wanneer u overweegt bij Dealerdiensten B.V.  een verzekering te sluiten en u ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zullen wij weloverwogen te werk gaan. Wij willen daarbij alle verplichtingen nakomen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ons oplegt. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
De gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een verzekering worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag: de beoordeling van het risico, het doen van een offerte en het sluiten van de door u aangevraagde verzekering.
Verwerking van de persoonsgegevens kan daarnaast andere doelen dienen, waaronder:

- het uitvoeren van de uit de gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen;
- uitbreiding van de dienstverlening, vergroting van het relatiebestand en  daarmee gerelateerde activiteiten;
- het onderhoud van contacten met betrekking tot de verstrekking van informatie over haar producten en de
  verkoop ervan;
- het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.

Om de gestelde doelen te bereiken wordt op doelmatige en zorgvuldige wijze gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens.
Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens de Stichting CIS te Zeist raadplegen. Deelnemers van de Stichting CIS kunnen ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is, risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie ook de website: http://www.stichtingcis.nl/.

Uw rechten
De wet voorziet in de mogelijkheid dat u ons een overzicht vraagt van uw verwerkte persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk onjuist zijn dan kunt u om aanpassing verzoeken. Onder omstandigheden en afhankelijk van het beoogde doel kunt u ook verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Ook aangaande deze rechten vindt u meer informatie in de Gedragscode.

Vragen?
Heeft u vragen met betrekking tot ons privacybeleid en onze werkwijze op dit gebied, neemt u dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de directie van Dealerdiensten B.V.