Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Dealerdiensten besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Dealerdiensten is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Verwijzingen en hyperlinks
Dealerdiensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toegankelijkheid van de hyperlinks en verwijzingen naar andere sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Dealerdiensten dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiĆ«ren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dealerdiensten.

Virussen
Dealerdiensten garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.